چرا باید از سیستم نوبت دهی استفاده کنیم ؟ تحقیقات نشان می دهد  اگر مشتری بیشتر از ۱۵ دقیقه منتظر بماند به سادگی نا امید شده و آنجا را ترک می کند.این عدد برای بعضی افراد کمتر است و برای مردها از بانوان نیز کمتر است.امروزه جلب مشتری بسیار ضروری تر از خودداری از خرید […]