سیزدهمبن نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشینهای اداری

نمایشگاه بین المللی شیراز

مراد ۱۳۹۳