دستگاه حضور و غیاب مدرسه چیست ؟ نظام حضور و غیاب در مدارس یک سیستم مکانیزه برای ثبت حضور و غیاب دانش آموزان در مدرسه است که بر اساس آن، اساتید و مدیران مدارس می توانند حضور و غیاب دانش آموزان در هر روز را بررسی کرده و بهترین تصمیمات را برای بهبود فرایند آموزش […]