مدیریت عملکرد چیست ؟ واژه « مدیریت عملکرد » اغلب مفاهیمی مثل اخطارهای رسمی، ارزیابی‌هایی سالانه و فرآیند خاتمه همکاری را به ذهن متبادر می‌کند. این تفسیر نادرست اغلب باعث می‌شود که این بخش‌های فرآیند در اولویت قرار بگیرند و جنبه‌های کلیدی چرخه مدیریت عملکرد به فراموشی سپرده شوند. موسسه منابع انسانی استرالیا مدیریت عملکرد […]