سیزدهمبن نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشینهای اداری نمایشگاه بین المللی شیراز مراد ۱۳۹۳