تشیخص چهره انگشت و کارتZK

دستگاه حضور و غیاب مدل UF100

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارت T200_B

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت کارت بی تماس MultiBio 800

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارتی UFACE102

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره اثر انگشت کارت uFace 402

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارت G3 PLUS

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه تشخیص چهره اثرانگشت و کارت بدون تماس Sface900

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178

دستگاه حضور و غیاب G3

جهت مشاوره فنی رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

(مدیر فنی) 09178196178